MAS Hornohrad
rozšírené vyhľadávanie

Aktuality

Mas Hornohrad

oznamuje, že predĺžila termín na predkladanie žiadostí 

k výzve č. 02/2019/OH na výber odborných hodnotiteľov pre „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“. 

Žiadosti je možné predkladať v termíne od 26. 11. 2019 do 10. 01. 2020  17. 01. 2020.

Viac informácií nájdete v záložke Aktuálne výzvy.

Mas Hornohrad

oznamuje, že zverejnila 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 13. 03. 2020.

Viac informácii nájdete v záložke Aktuálne výzvy.


Mas Hornohrad

oznamuje, že zverejnila

aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/4.1/1 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne od 16. 09. 2019 do 28. 01.2020 17. 02. 2020 v sídle, resp. v kancelárii MAS HORNOHRAD. 

Viac informácií o výzve a jej aktualizácii nájdete v záložke Aktuálne výzvy.


Mas Hornohrad

oznamuje, že zverejnila

aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.2/3 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne od 28. 10. 2019 do 28. 01. 2020 v sídle, resp. v kancelárii MAS HORNOHRAD. 

Viac informácií o výzve a jej aktualizácii nájdete v záložke Aktuálne výzvy.


Mas Hornohrad

oznamuje, že zverejnila

výzvu č. 02/2019/OH na výber odborných hodnotiteľov pre „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“. 

ŽoNFP je možné predkladať v termíne od 26. 11. 2019 do 10. 01. 2020.

Viac informácií nájdete v záložke Aktuálne výzvy.


Mas Hornohrad

oznamuje, že zverejnila indikatívny harmnogram výziev IROP pre rok 2019 a aktualizovaný harmonogram výziev PRV pre rok 2019. 

Viac informácií nájdete v záložke Harmonogram výziev.


Loga

Oznamujeme Vám, že dňa 17. 07. 2019 bola MAS HORNOHRAD schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Názov projektu: Financovanie implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020

Výška NFP: 846 485,00 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 846 485,00 EUR 

Hlavný cieľ: Projekt rieši implementáciu stratégie CLLD prostredníctvom aktivít špecifického cieľa 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií a špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a verejných infraštruktúrach. Hlavné aktivity projektu prispejú k efektívnemu naplneniu cieľov definovaných schválenou stratégiou CLLD MAS HORNOHRAD, ktoré vedú k všestrannému rozvoju územia prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS a prostredníctvom implementácie stratégie CLLD. Výsledkom realizácie projektu bude naplnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov na úrovni MAS.

Trvanie projektu: 8/2019 – 12/2028

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.


Loga

Oznamujeme Vám, že dňa 29. 06. 2018 bola MAS HORNOHRAD schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Názov projektu: Animačné náklady MAS HORNOHRAD v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD

Výška NFP: 52 910,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 52 910,00 EUR 

Hlavný cieľ: Hlavným zámerom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou CLLD MAS HORNOHRAD a tým všestranný rozvoj územia prostredníctvom informačných aktivít a dostatočnej propagácie vykonávanej stratégie CLLD. Prínosom projektu bude propagácia a informovanie širokej verejnosti o území MAS, výsledkoch a výstupoch stratégie CLLD MAS HORNOHRAD, výmena informácií medzi miestnymi aktérmi s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD, ako aj informačné akcie pre potenciálnych žiadateľov a širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií pri príprave ŽoNFP a možnostiach podpory v rámci stratégie CLLD.

Trvanie projektu: 2/2019 – 12/2023

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.


Loga

MAS HORNOHRAD prerozdelí v poltárskom regióne viac ako 2 milióny EUR

Občianskemu združeniu MAS HORNOHRAD sa po viacerých neúspechoch podarilo v roku 2017 získať finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 2 116 207 € určených na rozvoj územia, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Poltár. Získané finančné prostriedky poputujú miestnym podnikateľom, občianskym združeniam, obciam pôsobiacim na území MAS HORNOHRAD a mestu Poltár.

Viac o pripravovaných projektoch a rozdelení finančných prostriedkov sa dočítate TU.


Loga

Oznamujeme Vám, že dňa 19. 04. 2018 bola MAS HORNOHRAD schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Názov projektu: Prevádzka MAS HORNOHRAD

Výška NFP: 117 811,52 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 124 012,13 EUR 

Hlavný cieľ: Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS HORNOHRAD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity. Prínosom realizácie projektu bude zriadenie kancelárie MAS a vytvorenie projektového tímu, ktorý bude zabezpečovať činnosti MAS, plnenie úloh a napĺňanie cieľov vyplývajúcich zo stratégie CLLD MAS HORNOHRAD. Implementácia stratégie CLLD MAS HORNOHRAD prostredníctvom opatrení PRV a IROP prispeje k podpore zamestnanosti a zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov na území MAS HORNOHRAD, a to vytváraním pracovných miest a podporou podnikania. Ďalším prínosom implementácie stratégie bude rozvoj verejnej infraštruktúry, verejných služieb a rozvoj cestovného ruchu zvyšovaním atraktívnosti územia.

Trvanie projektu: 3/2018 – 10/2019

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Správy

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Predpoveď počasia

dnes, utorok 21. 1. 2020
0 °C -6 °C
streda 22. 1. 0/-3 °C
štvrtok 23. 1. 3/-3 °C
piatok 24. 1. 1/-3 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV